Urząd

XIV sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 11:00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta XIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2019 r., XII sesji Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r. XIII sesji Rady Miejskiej z dnia 2 maja 2019 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 roku na terenie miasta Świętochłowice.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa miasta Świętochłowice w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018.
 5. Ocena stanu sanitarnego miasta Świętochłowice za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłychw Świętochłowicach do Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowychw Świętochłowicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/72/19 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach z siedzibą przy ul. W. Sikorskiego 9 w Świętochłowicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świętochłowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Świętochłowice od dnia 1 września 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Świętochłowice na lata 2019 -2022 z perspektywą do roku 2026”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/199/16 Rady Miejskiejw Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Świętochłowice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/191/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody pn. „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice”, z późn. zm.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/171/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród pieniężnych i rodzaju wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 20. Zakończenie sesji.