Urząd

Weź udział w projekcie „Rodzina – bezcenny kapitał”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach zaprasza do udziału w projekcie „Rodzina bezcenny kapitał”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające procesy deinstytucjonalizacji w Mieście Świętochłowice.

ośrodek pomocy społecznej

Projekt skierowany jest do rodzin, osób sprawujących pieczę zastępczą, kandydatów na rodziców/rodziny wspierające lub zastępcze, dzieci w tym z rodzin objętych asystą rodzinną lub umieszczonych w pieczy zastępczej realizujących obowiązek na poziomie szkoły podstawowej. Wsparcie w ramach projektu zostanie udzielone 223 osobom będącym mieszkańcami Świętochłowic.

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

 • doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinna pieczę zastępczą w ramach szkolenia „Współpraca z rodzina biologiczną dziecka;
 • szkolenie specjalistyczne rodzin kandydackich na rodziny zastępcze;
 • zwiększenie dostępu do usług społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie pracy z rodziną w formie asystentury rodzinnej;
 • poradnictwo specjalistyczne pod nazwą „Akademia Rodziców” dla rodziców przeżywających trudności w pełnieniu ról rodzicielskich;
 • wsparcie dzieci, w tym z rodzin objętych asystą rodzinną lub umieszczonych w pieczy zastępczej w zakresie problemów edukacyjnych z matematyki i języka angielskiego;
 • pomoc rodzin wspierających dla rodzin objętych asystą rodzinną.

Planowane jest uzyskanie następujących efektów:

 • wzrost jakości usług oraz ich deinstytucjonalizacji;
 • minimalizowanie zjawiska wykluczenia i ubóstwa;
 • wzmocnienie pracy z rodziną w formie asystentury rodzinnej oraz rozwój instytucji rodzin wspierających;
 • wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • wsparcie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych;
 • wyrównywanie braków edukacyjnych dzieci oraz poprawa wyników w nauce.

Oś priorytetowa projektu: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Wartość projektu: 517 562,50 zł PLN

Kwota dofinansowania: 481 333,12 PLN

Europejski Fundusz Społeczny: 439 928,12 PLN

Okres realizacji projektu od 01.09.2020r. – 30.04.2022r.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, pokój 105 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00) lub pod numerem telefonu 32 24-551-04 wew. 40.

Biuro rekrutacyjne znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie (ul. Bytomska 8, 41-605 Świętochłowice, pokój nr 105, 111 – czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, nr tel. 32 34-622-94, 32 34-622-88).

Więcej informacji: na stronie internetowej OPS