Urząd

Weź udział w projekcie „Nowe szanse i możliwości”

Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach zapraszają do udziału w projekcie „Nowe szanse i możliwości”, którego celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu z dzielnic Lipiny i Chropaczów objętych wsparciem jako obszary rewitalizowane. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób.

ośrodek pomocy społecznej

W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie 80 osobom wyłonionym ze społeczności lokalnej objętej działaniami Programu Aktywności Lokalnej, które przy wykorzystaniu narzędzi aktywnej integracji mają szansę zwiększyć swoją aktywność społeczną i zawodową.

W ramach realizacji projektu zostaną podjęte następujące działania:

  • utworzenie Programów Aktywności Lokalnej w dzielnicy Chropaczów i Lipiny,
  • działania środowiskowe,
  • zajęcia w Klubie Integracji Społecznej,
  • realizacja Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
  • kursy zawodowe.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

Wartość projektu: 1 320 120,00 zł PLN

Kwota dofinansowania UE: 1 254 114,00 PLN

Europejski Fundusz Społeczny: 1 122 102,00 PLN

Projekt jest realizowany od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.

W ramach realizacji projektu, planowane jest uzyskanie następujących efektów:

  • zniwelowanie deficytów w obszarze motywacyjnym, świadomościowym, edukacyjnym,
  • zmiana stereotypów związanych z barierami podjęcia pracy, aktywności na rzecz najbliższego otoczenia,
  • nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
  • rozwinięcie kompetencji społecznych.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, pokój 105 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00) lub pod numerem telefonu 32 245 51 04 wew. 40.