Urząd

Spotkanie dotyczące Rządowego Programu Klub 2021

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach zaprasza do udziału w spotkaniu dotyczącym naboru wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Spotkanie odbędzie się w środę 24 lutego 2021 r. o godz. 16.00 w sali kominkowej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

plakat programu KLUB

Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył w tym roku na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł. Potwierdzenie udziału w spotkaniu należy przesłać mailem w terminie do 23 lutego 2021 r. na adres: z.salwiczek@swietochlowice.pl

Do głównych celów programu należą:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;
  • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży;
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;
  • optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Kwota dofinansowania wynosi:

  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizacje podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego:

  • wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
  • zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15.03.2021 r.

Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 14.05.2021 r.

Więcej informacji na naszym BIP: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub