Urząd

XVI sesja Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Tomasz Grudniok informuje o zwołaniu XVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej m.in. absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Tomasz Grudniok informuje o zwołaniu XVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej m.in. absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2019 r oraz z obrad XV sesji Rady Miejskiej z dnia 10 czerwca 2019 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 16 kwietnia 2019 r. do dnia 13 czerwca 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świętochłowice wotum zaufania.
 • przedstawienie „ Raportu o stanie gminy Świętochłowice za rok 2018”,
 • debata nad raportem,
 • odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świętochłowice wotum zaufania i poddanie go pod głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2018 rok.
 • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok oraz uchwały Nr 4200/V/65/2019 z dnia 18 kwietnia 2018 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
 • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na temat sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia   komunalnego,
 • rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. – dyskusja,
 • odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2018 rok i poddanie go pod głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok. 
 • przedstawienie uchwały Nr 1/19 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice za 2018  rok,
 • przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach,
 • odczytanie projektu uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium PrezydentowiMiasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok i poddanie go pod głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na Uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą wKatowicach zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich i zawarcie stosownego porozumienia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez  radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 9. Zakończenie sesji.