Urząd

XXIV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu XXIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2019 – kontynuowanej 30 grudnia 2019 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 16 grudnia 2019 r. do dnia 17 stycznia 2020 r.
 4. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Świętochłowice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto na prawach powiatu Świętochłowice od Wojewody Śląskiego zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa do celów rozliczania kosztów przewozu dzieci i uczniów oraz rodziców w roku szkolnym 2019/2020 w Mieście Świętochłowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskie w Świętochłowicach na 2020 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 14. Zakończenie sesji.