Urząd

Radni (prawie jednomyślni) za 1-groszową opłatą za ogródki gastronomiczne

Zwołana w trybie nadzwyczajnym na dzień 10 maja 2021 r. sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach poświęcona była głównie ustaleniu stawek opłat za ogródki gastronomiczne na drogach publicznych oraz zmianom w składzie Zgromadzenia Wspólników Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Radni podczas posiedzenia w sali sesyjnej

Za utrzymaniem symbolicznej, bo 1-groszowej opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych w celu prowadzenia letnich ogródków gastronomicznych głosowało 20 radnych (od głosu wstrzymała się jedynie radna Gerda Król). Niska opłata za ogródki ma pomóc świętochłowickiej gastronomii w czasie pandemii koronawirusa.

Radni dokonali również zmian osobowych w Zgromadzeniu Wspólników Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Na nowych przedstawicieli Świętochłowic wybrano Tomasza Grudnioka i Jacka Kamińskiego.