Urząd

Program wyrównywania różnic między regionami III

Zdobądź dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” PFRON. Złóż wniosek do końca stycznia 2021 r.

Dla kogo? Adresatami pomocy mogą być:

 1. dla obszaru A – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. dla obszaru B – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 3. dla obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 4. dla obszaru D:
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 5. dla obszaru E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 6. dla obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 7. dla obszaru G – powiaty.

Szczegółowe kryteria dotyczące adresatów wsparcia opisano w dokumencie „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Na co? Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

 1. obszaru A – na inwestycje w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne;
 2. obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszaru D – na likwidację barier transportowych;
 5. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Ile? Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:

 • w przypadku obszaru A i B – 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się
  do objęcia pomocą w ramach programu;

– obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

– obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

 • w przypadku obszaru C – 45% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się
  do objęcia pomocą w ramach programu;

– obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

 • w przypadku obszaru D – 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się
  do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;

– obszar D – na likwidację barier transportowych do:

 1. 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2. 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3. 000,00 zł dla autobusów;
 • w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 15% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania;

– obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

 • w przypadku obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 • w przypadku obszaru G – 25% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej;

– w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski o dofinansowanie dotyczące obszarów B, C, D, F i G należy składać do końca stycznia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

Wzory wniosków do pobrania:
wniosek – obszar B,
wniosek – obszar C,
wniosek – obszar D,
wniosek – obszar F.

Wnioski o dofinansowanie dotyczące obszarów A i E programu składa się w Oddziale PFRON Katowice w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje na temat możliwości przystąpienia do programu znajdują się na stronie PFRON https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021/

Na początek zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 3491 845.