Urząd

Program współpracy z NGO – zgłaszanie propozycji

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Miasta Świętochłowice z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 13 października do 20 października br.

informacja Urząd Miejski

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2021. Jest on dostępny na naszej stronie internetowej pod linkiem:
https://www.bip.swietochlowice.pl/res/serwisy/pliki/25423219?version=1.0&_ga=2.180728423.1118367562.1633497888-1816341133.1610440171

Propozycje można zgłaszać za pomocą formularza online lub tradycyjnego formularza dostępnego do pobrania poniżej, w którym można zgłaszać uwagi do zapisów w programie aktualnie obowiązującym oraz propozycji zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe w roku 2022, który po uzupełnieniu należy odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć w Wydziale Rozwoju i Polityki Społecznej, Urząd Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice z dopiskiem „Formularz zgłoszenia propozycji do Programu Współpracy” lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@swietochlowice.pl z wyżej wymienionym dopiskiem w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2021 roku.

Formularz propozycji - Program Współpracy na rok 2022

.docx
Pobierz plik