Urząd

Pomoc finansowa na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” (PWRMRIII). Wnioski można składać w Oddziałach terenowych PFRON. Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Dofinansowanie może wynieść nawet 165.000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w 2019 roku.

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Oddział PFRON weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz podejmuje decyzje o przyznaniu dofinansowania. Decyzja o przyznaniu dofinansowania w ramach obszaru A ma charakter warunkowy (udzielana jest w postaci promesy i obowiązuje przez okres do 6 miesięcy).

W tym terminie wnioskodawca powinien:

  • złożyć wniosek do BGK o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków,
  • poinformować Oddział PFRON o sposobie rozpatrzenia wniosku złożonego do BGK oraz przedstawić kopię decyzji BGK wydanej w tym zakresie,
  • przekazać do PFRON kopię umowy zawartej z BGK w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków.

Po spełnieniu wszystkich ww. warunków możliwe będzie podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III obszar A.

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres: programy@pfron.org.pl

Oraz na stronach internetowych PFRON i BGK:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/obszar-a-programu/nowosc-pfron-uruchomil-pomoc-finansowa-na-inwestycje-dotyczace-zapewnienia-dostepnosci-w-wielorodzinnych-budynkach-mieszkalnych/
https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/