Urząd

Podsumowanie XXX Sesji Rady Miejskiej

Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów, akceptacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy oraz zgoda na ustalenie nowych stawek za pobyt dzieci w miejskich żłobkach i klubach dziecięcych. To krótkie podsumowanie wczorajszej sesji Rady Miejskiej.

XXX sesja

Podczas XXX sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli uchwały dotyczące:

– powołania Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach,

– Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świętochłowice na lata 2020 – 2025,

– średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Świętochłowice do celów rozliczania kosztów przewozu dzieci oraz uczniów niepełnosprawnych drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub pracy i z powrotem, w roku szkolnym 2020/2021,

– zmiany nazwy szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach, gdzie dodano „z Oddziałami Dwujęzycznymi”,

– ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobkach i klubach dziecięcych utworzonych przez gminę Świętochłowice.

Radni zatwierdzili także zmiany w następujących uchwałach:

– uchwała nr XXV/203/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020-2031,

– uchwała nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok.

Ponadto wyrazili akceptację dla sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 11 czerwca 2020 r. do dnia 28 sierpnia 2020 r. oraz sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.