Urząd

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 5 sierpnia br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “3. Śląskie Manewry ASG i 2. Rodzinny Piknik Militarny” przygotowanej przez Stowarzyszenie KRS TKKF TYTAN Świętochłowice.

komunikat UM

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 5 sierpnia br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “3. Śląskie Manewry ASG i 2. Rodzinny Piknik Militarny” przygotowanej przez Stowarzyszenie KRS TKKF TYTAN Świętochłowice.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3.

Forma zgłaszania uwag*:

  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice,
  • osobiście, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. Katowicka 54.

* Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego.