Urząd

Ogłoszenia o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu “Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych występując jako przyszły Lider Projektu ogłasza otwarty nabór Partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych występując jako przyszły Lider Projektu ogłasza otwarty nabór Partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”.

Celem partnerstwa będzie wspólne z Liderem Projektu przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu pt. „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” na podstawie umowy o dofinansowanie, którą Lider Projektu podpisze z Centrum Projektów Europejskich jako Instytucją Pośredniczącą.

Celem głównym projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu kształcenia i dokształcania trenerów orientacji przestrzennej oraz programu szkolenia osób niewidomych i słabowidzących w zakresie orientacji przestrzennej w wyniku współpracy ponadnarodowej.

W ramach partnerstwa:

  1. Na etapie przygotowania projektu zadaniem wyłonionych Partnerów będzie pomoc w przygotowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
  2. Na etapie realizacji projektu zadaniem Partnerów będzie uczestnictwo w realizacji projektu w zakresie i w sposób określony w umowie o partnerstwie.

Określenie zakresu, sposobu, warunków i kosztów realizacji zadań Partnerów w ramach projektu nastąpi w oparciu o oferty poszczególnych Partnerów oraz uzgodnienia dokonane pomiędzy Liderem i Partnerami na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz w trakcie procesu oceny wniosku przez Instytucję Pośredniczącą.

Więcej informacji – TUTAJ.