Biznes

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

budynak powiatowego urzędu pracy
Ogłoszenie o naborze wniosków o  przyznanie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.
 
Na podstawie  Art. 15zzc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
TERMIN NABORU: 08.04.2020 r. – 23.04.2020 r.
Wnioski należy składać w jeden z poniższych sposobów:
  • pocztą tradycyjną (PUP Świętochłowice , ul. Plebiscytowa 3, 41-600 Świętochłowice) ;
  • pocztą elektroniczną (poprzez profil zaufany lub opatrzone podpisem elektronicznym);
  • bezpośrednio w siedzibie PUP (skrzynka na listy zawieszona na furtce od ul. Plebiscytowej).
Nabór rozpoczyna się 08.04.2020 r. o godzinie 7:00 i kończy 23.04.2020 r. o godzinie 14:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.
Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.
Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o: 
  1. co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  2. co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  3. co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy – TUTAJ.