Biznes

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

budynak powiatowego urzędu pracy

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Na podstawie art. 15zzb ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1  lub 2  ustawy z dnia 6 marca 2018 rok – Prawo przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID – 19.

TERMIN NABORU: 16.04.2020 r. – 29.04.2020 r. 

Wnioski należy składać w jeden z poniższych sposobów:

  • pocztą tradycyjną (PUP Świętochłowice , ul. Plebiscytowa 3, 41-600 Świętochłowice);
  • pocztą elektroniczną (poprzez profil zaufany lub opatrzone podpisem elektronicznym);
  • bezpośrednio w siedzibie PUP (skrzynka na listy zawieszona na furtce od ul. Plebiscytowej).

Nabór rozpoczyna się 16.04.2020 r. o godzinie 7:00 i kończy 29.04.2020 r. o godzinie 14:00 (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu lub data zarejestrowania pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu). Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną pozostaną bez rozpatrzenia.

Kto może skorzystać:

  • Mikroprzedsiębiorca.
  • Mały przedsiębiorca.
  • Średni przedsiębiorca.

Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub miejsce wykonywania pracy pracowników, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:

  1. co najmniej  30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
  2. co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia,  powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
  3. co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia,  powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową. 

Dofinansowanie będzie przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. (Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ww. okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.)
W  sytuacji,  gdy  przedsiębiorca  skorzystał  ze  zwolnienia  z  opłacania  składek odprowadzanych  do  ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne.  Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Sytuacja, w której przedsiębiorca skorzystał z możliwości rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu spłaty składek na ubezpieczenia społeczne, nie ma wpływu na otrzymanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy – TUTAJ.