Urząd

Możliwość zgłoszenia uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 3 czerwca br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Zakup instrumentu klawiszowego oraz miksera na potrzeby realizacji koncertów Chóru Ex Animo” przygotowanej przez Stowarzyszenie Kulturalne Piaśniki.

informacja Urząd Miejski

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Forma zgłaszania uwag:

  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice,
  • osobiście w siedzibie Urzędu.

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego.

Oferta dostępna TUTAJ