Urząd

Milion złotych dla klubów sportowych z regionu w ramach Śląskiego Programu KLUB 2021

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie 01.07-17.12.2021 r. Termin składania wniosków mija 7 maja 2021 r.

otwarty konkurs ofert KLUB

Celem konkursu jest wspieranie  zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży, które będzie realizowane w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży pn. KLUB, w terminie od 01.07.2021 roku do 17.12.2021 roku. Zlecenie w/w zadania, odbywać się będzie poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są kluby sportowe, których podstawowym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej, na obszarze województwa śląskiego:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1057),
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  4. spółdzielnie socjalne,
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1468), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty należy składać do 7 maja 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 czerwca 2021 roku.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, wpłynęło 445 ofert, z czego 73 otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 800 tys. zł.

Szczegóły na stronie: https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-zadania-publiczne-wojewodztwa-slaskiego-w-dziedzinie-kultury-fizycznej-realizowane-w-terminie-od-01-07-2021-do-17-12-2021-roku-.html