Urząd

LXV sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu LXV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach poświęconej m. in. uchwaleniu budżetu miasta na 2023 rok, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad
  LXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 18 listopada 2022 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świętochłowice za lata 2019-2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/410/21 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 – 2040.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LI/411/21 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia
  od usunięcia pojazdu na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
  za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2023 – 2042.
 • przedstawienie projektu uchwały,
 • przedstawienie przez Skarbnika Miasta uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Katowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice
  na lata 2023 – 2042.
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2023 rok.
 • przedstawienie projektu budżetu miasta na 2023 r.,
 • przedstawienie przez komisje stałe Rady Miejskiej opinii nt. projektu budżetu miasta
  na 2023 r.,
 • przedstawienie przez Skarbnika Miasta uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Katowicach w sprawie opinii nt. projektu budżetu miasta na 2023 r.,
 • dyskusja nad projektem budżetu miasta na 2023 rok,
 • głosowanie nad podjęciem uchwały budżetowej.
 1. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym
  od dnia 15 listopada 2022 r. do dnia 13 grudnia 2022 r.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych
  Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i oświadczenia.
 5. Zakończenie sesji.