Urząd

LXI sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu LXI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach,  która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

sesja rady miejskiej

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad LX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z 25 sierpnia 2022
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/410/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 – 2040.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagradzania w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/207/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 oraz art. 42a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Prezydenta Miasta Świętochłowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania podejmowane przez Prezydenta Miasta Świętochłowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowice.
 10. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 23 sierpnia 2022 r. do dnia 26 września 2022 r.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia.
 14. Zakończenie sesji.