Urząd

LIX sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu LIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej m.in. absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

sesja Rady Miejskiej

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/

Porządek obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świętochłowice wotum zaufania.
 • przedstawienie „ Raportu o stanie gminy Świętochłowice za rok 2021”,
 • debata nad raportem,
 • odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świętochłowice wotum zaufania i poddanie go pod głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok.
 • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok oraz uchwały Nr 4200/V/54/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
 • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na temat sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
 • rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. – dyskusja,
 • odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok i poddanie go pod głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok.
 • przedstawienie uchwały Nr 1/22 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice za 2021 rok,
 • przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach,
 • odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok i poddanie go pod głosowanie.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 4. Zakończenie sesji.

Uwaga! Porządek obrad może ulec rozszerzeniu na 7 dni przed sesją Rady Miejskiej w Świętochłowicach.