Urząd

LIII sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu LIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 9.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

sesja rm

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad LII sesji
  Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2021 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/410/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 – 2040.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/168/19 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XV/145/15 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości
  i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, zmienionej uchwałą Nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta przyjętego Uchwałą nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19.09.2016 r., z późniejszą zmianą, w zakresie terenów oznaczonych symbolami: C6.14UO, C12.20U, C12.23U i C1.3Z.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice ograniczonego granicą administracyjną miasta, ulicą Chorzowską oraz projektowaną drogą północ-południe przyjętego Uchwałą nr V/39/15 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 28.01.2015 r. w zakresie obszaru wyznaczonego granicami terenu L2.1Z oraz terenów oznaczonych symbolami L2.32UO, L2.33US, L2.34Z, KW3 i KW4.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawicieli Gminy Świętochłowice w Zgromadzeniu Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
 15. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 17 grudnia 2021 r. do 25 stycznia 2022 r.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Zakończenie sesji.