Urząd

L sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu L sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 9:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

sesja Rady Miejskiej

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 października 2021 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Apel Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie stosowania klauzul społecznych
  w ogólnych zasadach zamówień publicznych realizowanych przez Miasto Świętochłowice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Świętochłowice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/20 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2021-2036.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/293/20 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinasowanie realizacji zadania pn.”Poprawa Jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/279/20 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/336/21 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/15 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2015 roku w s[prawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach.
 15. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym
  od dnia 21 października – 23 listopada 2021 r.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Zakończenie sesji.