Urząd

Konsultacje społeczne w sprawie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gmina Świętochłowice przygotowuje się do realizacji zadania pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną" w ramach ogłoszonego naboru wniosków na dofinansowanie projektów.

Gmina Świętochłowice przygotowuje się do realizacji zadania pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną’’ w ramach ogłoszonego naboru wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Opis planowanego zadania:

Konieczność utworzenia Punktu selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wynika bezpośrednio z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust.2 pkt 6).  Zadaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest stworzenie mieszkańcom warunków do pozbycia się odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a które powinny być usuwane w sposób selektywny i kontrolny. Dotyczy to większości odpadów innych niż biodegradowalnych w szczególności odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie można oddać odpady niebezpieczne w postaci przeterminowanych leków, zużytych baterii (z wyłączeniem akumulatorów), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużyte oleje, farby i rozpuszczalniki, opakowania po substancjach niebezpiecznych. W przypadku odpadów innych niż niebezpieczne będzie można oddać papier, tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, złomy metali, zużyte opony, odpady poremontowe, wielkogabarytowe. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przewidziana jest przy ul. Szpitalnej (za cmentarzem w rejonie garaży). Będzie to miejsce ogrodzone z kontenerem socjalno-biurowym, wiatą magazynową na odpady niebezpieczne oraz kontenerami na odpady inne niż niebezpieczne ustawione poza wiatą. Przy wjeździe na teren PSZOK-u powstaną dodatkowo 2 miejsca parkingowe dla mieszkańców.

Konsultacje trwać będą w okresie od 24.07.2019 r. do 29.07.2019 r.

Wypełnioną ankietę można składać w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie przesłać na adres: ego@swietochlowice.pl

Ankiety złożone lub przesłane po wskazanym terminie bądź nie zawierające uzasadnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

ANKIETA