Urząd

III sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Bartosz Karcz informuje o zwołaniu III sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej m.in. absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 7 maja 2024 r. do dnia 14 czerwca 2024 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 7. Sprawozdanie z realizacji na terenie Miasta Świętochłowice programu „Trzy Plus” w 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świętochłowice wotum zaufania.
 • przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Świętochłowice za rok 2023”,
 • debata nad raportem,
 • odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świętochłowice wotum zaufania i poddanie go pod głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2023 rok.
 • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok oraz uchwały Nr 4200/V/59/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok,
 • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na temat sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
 • rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. – dyskusja,
 • odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2023 rok i poddanie go pod głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok.
 • przedstawienie uchwały Nr 1/24 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice za 2023 rok,
 • przedstawienie uchwały Nr 4200/V/77/2024 z dnia 22 maja 2024 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach,
 • odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok i poddanie go pod głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXX/626/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2024 – 2043.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXX/627/23 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2024 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia Filii nr 5 z Filią nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Juliusza Ligonia w Świętochłowicach oraz zamiaru wprowadzenia zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Juliusza Ligonia w Świętochłowicach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XLVII/393/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Świętochłowice na lata 2024-2026 z perspektywą do roku 2030”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu nieruchomości położonych w Świętochłowicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy rzeźbach ołtarza kaplicy szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIII/646/24 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu kościoła Rzymskokatolickiej Parafii św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, przy ul. Biskupa Teodora Kubiny 10”, dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi północ-południe

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Barlickiego i Świdra

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice ograniczonego granicą administracyjną miasta, ulicą Chorzowską oraz projektowaną drogą północ-południe

5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi

6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta

7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Świętochłowice.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na 2024 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 6. Zakończenie sesji.