Urząd

Dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił przywrócenie dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, o zakup którego będą mogły starać się osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił przywrócenie dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, o zakup którego będą mogły starać się osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu.

Wznowienie dofinansowań do zakupu wózka elektrycznego ma na celu niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności osób niepełnosprawnych, które doświadczają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Jest to aspekt nadrzędny dla podejmowania aktywności zawodowej i społecznej przez osoby niepełnosprawne.

O dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia
  • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolność do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł, a minimalny udział własny w zakupie to 10% ceny brutto wózka. Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można składać do 30.08.2019 r. w siedzibie Sekcji ds. Niepełnosprawności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Willisa 4, bądź za pośrednictwem poczty. Wnioski o dofinansowanie oraz załączniki do wniosków składa się na obowiązujących drukach przyjętych i zatwierdzonych przez Realizatora programu (druki dostępne w siedzibie Sekcji i na stronie internetowej www.ops-sw.pl w zakładce aktualności)