Inne

Rusza kolejna edycja Rządowego Programu KLUB

Tylko do 6 czerwca 2022 r. można składać wnioski do udziału w tegorocznej edycji Rządowego Programu KLUB. Uczestnicy Programu mogą być kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Wysokości dofinansowania wynosi 10 tys. złotych dla klubów jednosekcyjnych oraz 15 tys. złotych dla klubów wielosekcyjnych.

Rusza kolejna edycja Rządowego Programu KLUB

Cele Programu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
 • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
 • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
 • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Finansowanie:

Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),

Operator Krajowy:

na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS),

Uczestnicy Programu:

kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

Podstawowe wymogi dla klubów:

 • prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie – wymagany wypis z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu,,
 • wysokość dotacji ze środków publicznych na zadania statutowe w roku poprzednim (2021) nie wyższa niż 200 tys. złotych,

Bezpośredni uczestnicy Programu:

wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia,

Termin realizacji:

kluby mogą realizować zadania w ramach Programu w terminie od 1 stycznia do 30 listopada 2022,

Przeznaczenie środków:

 • wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
 • zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacja obozów sportowych (obóz min. 5-cio dniowy),

Wysokości dofinansowania:

 • kluby jednosekcyjne – 10 tys. złotych, z tego na wynagrodzenie szkoleniowca/ów – 6 tys. złotych,
 • kluby wielosekcyjne – 15 tys. złotych, z tego na wynagrodzenia szkoleniowców – 9 tys. złotych,

Dodatkowe wymogi dla uczestników Programu:

wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach Programu, przeszli testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez klub sportowy zakwalifikowany do wsparcia, do elektronicznej bazy danych – Narodowa Baza Talentów https://narodowabazatalentow.pl,

Udział w zadaniu „środków własnych”:

 • wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – nie mniej niż 5 % całości kosztów zadania,
 • udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury sportowej, ze środków Unii Europejskiej, pozyskany od sponsorów; może to być wkład własny klubu, w tym w postaci pracy wolontariuszy,
 • udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów.

Więcej informacji: https://rzadowyprogramklub.pl/