Urząd

Podsumowanie XXIX Sesji Rady Miejskiej

Wczoraj odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej, podczas której radni jednogłośnie zdecydowali m.in. o nadaniu nowego statutu Muzeum Miejskiemu w Świętochłowicach.

Sesja rozpoczęła się od uroczystego upamiętnienia wszystkich walczących w I i II Powstaniu Śląskim. Następnie radni, stosunkiem głosów 16 „za”, przy 2 „wstrzymujących się”, przyjęli uchwały:

– w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/203/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020-2031.

– w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/191/19 Rady  Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok.

– w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. “Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”.

Wszyscy Radni jednogłośnie przyjęli uchwały:

– w sprawie zmiany uchwały nr XXI/257/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Miejskiego w Świętochłowicach i nadania mu statutu.

– w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023.

Uchwała w sprawie zmiany nazwy Muzeum Miejskiego w Świętochłowicach i nadania mu statutu jest o tyle ważna, iż nadaje muzeum charakter regionalny. Do zakresu działania będzie należała bowiem nie tylko ochrona dóbr związanych z dziejami miasta Świętochłowice, ale także dziedzictwa materialnego i niematerialnego regionu, w szczególności Powstań Śląskich w latach 1919-1921. Prowadzenie muzeum wspólnie z Województwem Śląskim polegać będzie w znacznej mierze na wspólnym finansowaniu instytucji kultury, co umożliwi zwiększenie nakładów finansowych na działalność muzeum przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia budżetu Miasta.