Urząd

Pierwsze szkolenie skierowane do NGO z 6 bloków tematycznych za nami!

W dniu 02.02.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach odbyło się szkolenie pn. „Formalno-prawne aspekty prowadzenia organizacji pozarządowej” organizowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ze wsparciem Ośrodka Wsparcia i Ekonomii Społecznej.

Podczas całodniowego szkolenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami z zakresu sprawozdawczości i innych obowiązków PES w świetle zapisów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie organizacji pozarządowych w tym m.in. w kontekście zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy o ochronie danych osobowych (RODO).

Informacje przekazane uczestnikom z pewnością wpłyną na poprawę i usprawnienie obecnych już działań podejmowanych w organizacjach pozarządowych w aspektach formalno-prawnych.

Szkolenie z dnia 02.02.2023 r. zostało zrealizowane w ramach Projektu pn. „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.