Urząd

Ogłoszenie o otwartym naborze Lokalnej Organizacji Partnerskiej

Ogłoszenie o otwartym naborze Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL) w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w Podprogramie 2023.

Caritas Archidiecezji Katowickiej ogłasza otwarty nabór organizacji partnerskiej lokalnej (OPL) zainteresowanej realizacją działań oraz dystrybucją artykułów spożywczych na terenie Miasta Świętochłowice w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w Podprogramie 2023.

Nazwa i adres instytucji ogłaszającej nabór

Caritas Archidiecezji Katowickiej, ul. Wita Stwosza 20, 40-042 Katowice

Przedmiot naboru

Przedmiotem naboru jest wyłonienie beneficjentów-organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym (OPL) celem realizacji projektów polegających na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących w ramach Programu FEPŻ w Podprogramie 2023

Podstawą realizacji FEPŻ w Polsce jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 21, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym przez art. 105 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Miasta Świętochłowice.

Cel partnerstwa:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Miasta Świętochłowice  pomocy żywnościowej w okresie:  kwiecień 2024 – listopad 2024.

Wymagania wobec Partnera:

  1. Podmioty chcące realizować działania w ramach FEPŻ 2021-2027 w Podprogramie 2023, muszą spełniać następujące kryteria określone w wytycznych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wydanymi na podstawie art.134a pkt 1 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącymi realizacji Podprogramu 2023, tj.: spełniać minimalne standardy dla organizacji partnerskiej lokalnej (OPL) zgodnie z Częścią B I pkt 8 Wytycznych IZ, co w skrócie oznacza m.in.:
  2. a) realizację działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach FEPŻ,
  3. b) realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,
  4. c) prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z FEPŻ oraz z Darowizn,

Posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego, prowadzić stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania.

Organizacje Partnerskie Lokalne uczestniczące w realizacji FEPŻ 2021-2027 w Podprogramie 2023 Plus, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych o których mowa w cz. B I pkt 8 Wytycznych IZ, w następujących obszarach: administrowania, transportu, magazynowania.

Wytyczne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące realizacji FEPŻ 2021-2027 Podprogram 2023 są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Tryb składania wniosków:

Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w formie zgłoszenia w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Termin składania wniosków: do 27 marca 2024 r.

Wniosek należy przesłać w formie skanu na adres email: jakub.ziarko@caritas.katowice.pl lub drogą pocztową na adres:

Caritas Archidiecezji Katowickiej, ul. Wita Stwosza 20, 40-042 KATOWICE

Dodatkowe informacje na temat naboru Organizacji Partnerskiej Lokalnej można uzyskać pod numerem telefonu: 32 251 67 22 lub 535 605 466.

Caritas Archidiecezji Katowickiej zastrzega sobie prawo do:

  1. a) Wyboru kilku partnerów lokalnych z terenu gminu.
  2. b) Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
  3. c) Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym,
    a informacjami podanymi we wniosku o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa 2021-2023 w Podprogramie 2023.