Urząd

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 16 grudnia br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Gryfny Patrol, wsparcie działań przeciwko pandemii COVID-19 w Świętochłowicach” przygotowanej przez Stowarzyszenie Śląskie Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu CEZAR.

komunikat urząd miejski

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  •  w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Forma zgłaszania uwag: korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, lub osobiście w siedzibie Urzędu. Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego.

Oferta dostępna tutaj