Urząd

Nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Szpitalnej

W centrum Świętochłowic przy ulicy Szpitalnej za cmentarzem został wybudowany kolejny w mieście PSZOK. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy miasta będą mogli bezpłatnie oddać "trudne odpady". Co ważne, odbywa się to bezpłatnie, w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przy ulicy Szpitalnej znajduje się odgrodzony teren, a na nim kontener socjalno-biurowy, wiata magazynowa na odpady niebezpieczne oraz kontenery na odpady inne niż niebezpieczne – ustawione poza wiatą. Na wyposażeniu nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-u) znajduje się waga służąca do ważenia odpadów podlegających limitom przyjęcia. Dla mieszkańców zostanie udostępniony parking przy wjeździe na teren PSZOK-u. Na miejsce można również dojechać komunikacją miejską.

Inwestycja jest już gotowa, czeka na odbiór. O terminie otwarcia poinformujemy wkrótce.

Jakie odpady przyjmuje świętochłowicki PSZOK?

 • szkło,
 • papier,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • metale,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 300 kg na 1 gospodarstwo domowe (lokal, mieszkanie),
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500kg na rok na 1 gospodarstwo domowe (lokal, mieszkanie),
 • odzież i tekstylia.

Nowy PSZOK wykonany został przez firmę PPU Hydrobud Sp. z.o.o. wybraną w drodze przetargu.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje samorządy do utworzenia co najmniej jednego PSZOK-u w gminie. W Świętochłowicach mamy już dwa takie miejsca. Poza nowym punktem przy ulicy Szpitalnej, „trudne odpady” można oddać również na składowisko odpadów przy ulicy Wojska Polskiego zarządzanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Na terenie Świętochłowic funkcjonuje też mobilna wersja PSZOK-u. W każda ostatnią sobotę miesiąca specjalny samochód przyjeżdża do różnych części miasta zgodnie z harmonogramem, a mieszkańcy mogą dostarczyć do niego „trudne odpady”.