Urząd

Nieczystości ciekłe – Umowy

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami informuje, że zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opóźniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje: posiadanie umów na pozbywanie się z nieruchomości nieczystości ciekłych oraz dowody uiszczenia opłat za usługę.