Urząd

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na rozwój sportu w Świętochłowicach – 2024 rok

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza nabór wniosków o dotacje z budżetu Gminy Świętochłowice na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice w 2024 r. Nieprzekraczalny termin składania wniosków: 15 września.

komunikat um

Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Świętochłowice następuje poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu sportu
w różnych dyscyplinach sportowych, w których realizowany jest cel publiczny Gminy Świętochłowice obejmujący:

 1. Poprawę warunków uprawiania sportu.
 2. Osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych.
 3. Upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej.

Dotację otrzymać może klub sportowy niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy powadzi działalność sportową.

Wsparcie w formie dotacji obejmuje zadanie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Przy opiniowaniu wniosków pod uwagę brane są w szczególności:

 1. Odziaływanie zadania na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie.
 2. Wysokość planowanych w budżecie Miasta środków przeznaczonych na dotację celową w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 3. Realizacja celów publicznych z zakresu sportu.
 4. Przedstawiona kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu zadania i planowanych efektów.

Termin i miejsce składania wniosków

 1. Wnioski powinny być składane w terminie do 15 września 2023 r.
 2. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem Poczty Polskiej do Urzędu Miejskiego
  w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54 na formularzu zgodnie ze wzorem określonym
  w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Świętochłowice Nr V/36/11 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. nr 88, poz. 1552 z późn. zm.).
 3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć z pismem przewodnim opatrzonym nazwą „Nabór wniosków na realizację zadania w zakresie wspierania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice w 2024 roku”.
 4. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.
 5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia i nie będą zwracane Wnioskodawcom. O zachowaniu terminu w każdym przypadku decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.
 6. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Miasta Świętochłowice https://swietochlowice.pl/kultura-sport-turystyka/sport/dotacje-na-sport/
 7. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 8. Wymagane załączniki: aktualny statut organizacji sportowej, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok lub za okres działalności – w przypadku organizacji, których działalność jest krótsza niż rok.
 9. Załączniki w formie kserokopii załączone do wniosku winny być potwierdzone na każdej stronie, za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację lub osoby upoważnione do potwierdzania za zgodność dokumentów. W przypadku osób upoważnionych do wniosku powinno być dołączone upoważnienie do potwierdzania dokumentów dla tej osoby lub osób. W sytuacji braku pieczęci imiennej, osoby powinny podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem oraz podać pełnioną funkcję.

Zasady przyznawania dofinansowania  

I. Dotacje celowe udzielone na podstawie uchwały Rady Miejskiej Świętochłowice Nr V/36/11 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice mogą być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. opłat klubowych: związkowych, rejestracyjnych, licencji, zezwoleń oraz ubezpieczenia zawodników.
 2. zakupu sprzętu sportowego,
 3. korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 4. opieki medycznej, badań lekarskich,
 5. zakupu środków doraźnej pomocy medycznej,
 6. stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej,
 7. pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach
  w tym kosztów transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia,
 8. opłat sędziowskich,
 9. pokrycie kosztów najmu obiektów dla celów organizacji zawodów sportowych,
 10. pokrycia kosztów organizacji obozów sportowych,
 11. kosztów obsługi księgowej związanej z rozliczeniem dotacji nie więcej niż do 10% wartości
 12. realizacji programów szkolenia sportowego.

II. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

 1. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy
  lub zawodnika danego klubu,
 2. zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu i lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 3. koszty, które klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia w okresie sprzed zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
 4. wypłaty wynagrodzeń dla organów klubu sportowego, członków zarządu, sekretarza, skarbnika,
 5. koszty transferu zawodnika,
 6. koszty dojazdu zawodników, szkoleniowców i trenerów na treningi.
 7. odziaływanie zadania na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie.

III. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.

IV. W przypadku pozytywnej oceny wniosków, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wskazana we wniosku.

V. Podział środków finansowych z przeznaczeniem na dotację dokonany zostanie przez Prezydenta Miasta Świętochłowice.

VI. Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu kpa.

VII. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje wraz z kwotami, zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach oraz na stronach miejskiego portalu internetowego.

VIII. Warunkiem przekazania dotacji jest umowa.

IX. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulować umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Świętochłowice.

X. Kluby, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, zobowiązane są do niezwłocznego złożenia w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach aktualizacji wniosku
o przyznanie dotacji, która będzie podstawą do zawarcia umowy. Niespełnienie tego warunku traktowane będzie jako rezygnacja z przyznanej dotacji.

XI. Zleceniobiorca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie udzielonej dotacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Świętochłowice Nr V/36/11 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

XII. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych.

Szczegółowych informacji udziela się w Wydziale Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, pok. 310, nr tel. 32 3491 846.

Przydatne strony:

 1. Wzór oferty

https://swietochlowice.pl/wp-content/uploads/import/files/mieszkaniec/sport_dotacje_wzor_oferty.pdf

 1. Wzór sprawozdania

https://swietochlowice.pl/kultura-sport-turystyka/sport/dotacje-na-sport/

 1. UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice

https://www.bip.swietochlowice.pl/res/serwisy/bip-swietochlowice/komunikaty/_006_007_004_022_239333.pdf

 1. UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice

https://www.bip.swietochlowice.pl/res/serwisy/bip-swietochlowice/komunikaty/_006_007_004_026_441937.pdf?version=1.1