Miasto

Zaproszenie na IV sesję Rady Miejskiej

Zapraszamy na IV sesję Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

Zapraszamy na IV sesję Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

Sesja będzie także transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie protokołów z obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 października 2018 r., I sesji Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2018 r. oraz III sesji Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2018 r.
2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 22 listopada  2018 r. do dnia 6 grudnia 2018 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/199/16 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia
od usunięcia pojazdu na rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych w 2019 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
8. Zakończenie sesji.