Miasto

XVIII sesja Rady Miejskiej za nami

Podczas XVIII sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali m.in. o zmianie wysokości opłat za wywóz śmieci oraz odwołaniu wiceprzewodniczącej RM Gerdy Król.

Podczas XVIII sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali m.in. o zmianie wysokości opłat za wywóz śmieci oraz odwołaniu wiceprzewodniczącej RM Gerdy Król.

Po wysłuchaniu sprawozdania Prezydenta Miasta za okres międzysesyjny radni w głosowaniu tajnym (11 głosów za) zdecydowali się odwołać wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Gerdę Król ze stanowiska. Kolejne uchwały dotyczyły zmian w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej – wprowadzono do niej takie inwestycje jak remont ulicy Łagiewnickiej w Chropaczowie, budowa nowego zjazdu z DTŚ czy budowa zachodniego obejścia drogowego.

Następnie radni debatowali nad wysokością opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wyniesie 18,90 zł miesięcznie za każdego mieszkańca za odpady segregowane. Za odpady niesegregowane zapłacimy 38,00 zł miesięcznie. Zmiana wysokości stawki wynika ze wzrostu kosztów, jakie ponosi miasto w zakresie zagospodarowania zmieszanymi odpadami komunalnymi.

Miejscy radni przyjęli także uchwały dotyczące m.in.:

  • budżetu obywatelskiego w Świętochłowicach
  • wysokości opłaty za pobyt dziecka w świętochłowickich żłobkach
  • przyznawania, wysokości i szczegółów zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie
  • stypendium dla uczniów pobierających naukę w Świętochłowicach oraz studentów mieszkających na terenie Świętochłowic

Tradycyjnie na końcu radni wysłuchali odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych oraz mogli złożyć nowe.