Miasto

X sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2019 r.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym  tj. od dnia 16 lutego 2019 r. do dnia 15 marca 2019 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia  wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych poprzez nadanie jej numeru.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia nr 2 w Świętochłowicach, poprzez zmianę siedziby.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, poprzez zmianę siedziby.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Edukacji Wspomagającej z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 75.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świętochłowicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Świętochłowicach, poprzez zmianę siedziby.
13. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Świętochłowicach do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Świętochłowicach z Centrum Kształcenia Ustawicznego z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Świętochłowicach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Branżowej Szkoły I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach przy ul. W. Sikorskiego 9 poprzez nadanie jej numeru.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach z siedzibą przy ul. W. Sikorskiego 9 w Świętochłowicach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jerzego Kukuczki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Sudeckiej 5.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Świętochłowicach z siedzibą przy ul. Sudeckiej 5, oraz zmiany nazwy II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Świętochłowicach wchodzącego w skład tego Zespołu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świętochłowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Świętochłowice od dnia 1 września 2019 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Statutu „Zespołowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Miasta Świętochłowice.
23. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 z późn. zm.
24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2019.
25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/42/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Pani Jolanty Kunert do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
26. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/192/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców, zmienionej uchwałą nr XLV/366/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r.
28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielania osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Świętochłowice w prawo własności tych gruntów.
31. Podjęcie uchwały w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego „Świętochłowice.pl Magazyn Samorządowy”.
32. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
33. Interpelacje i zapytania radnych.
34. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
35. Zakończenie sesji.