Miasto

Weź głos w debacie nad raportem o stanie gminy Świętochłowice za 2020 rok

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach  informuje, że mieszkańcy którzy chcą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy za 2020 rok, proszeni są o złożenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach pisemnego zgłoszenia w terminie do 11 czerwca br. W debacie może zabrać głos 15 mieszkańców.

raport o stanie gminy 2020

Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy w 2020 r., musi zawierać zamiar wzięcia udziału w debacie oraz dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (oświadczenie o treści: “Popieram zgłoszenie pani/pana … (imię i nazwisko mieszkańca) do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy w roku 2020.Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia.” Osoba wyraża poparcie zgłoszenia wpisując: imię i nazwisko, adres, nr PESEL i własnoręczny podpis).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, tj. najpóźniej do dnia 11 czerwca 2021 roku. Ustawodawca dopuścił w ustawie wyłącznie formę pisemną zgłoszenia, wyłączając inne formy, w tym elektroniczną.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

Zapoznaj się z Raportem o stanie gminy Świętochłowice za 2020 rok

Dokumenty do pobrania: