Miasto

Szpital pozyskał 3,5 mln zł funduszy unijnych na cyfryzację

22 lipca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego nastąpiło uroczyste przekazanie umowy na „Elektroniczny system cyfrowych usług dla pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach spółka z o.o.”. Całkowita wartość projektu to blisko 4,2 mln zł, z czego 3,5 mln to środki unijne, zaś wkład własny do projektu w kwocie 0,7 mln zapewni Miasto Świętochłowice.

Dofinansowanie dla szpitala

Projekt został wybrany do finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych dla 3. typu projektu – Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

 – Głównym celem projektu jest rozwój e-usług publicznych w obszarze zdrowia oferowanych przez ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. Zakłada on uruchomienie elektronicznej platformy służącej do wieloaspektowej obsługi pacjenta poprzez udostępnienie nowych, wydajnych sposobów komunikacji zdalnej na linii pacjent – szpital – lekarz z użyciem nowoczesnych technologii – podkreśla Anita Przytocka, Prezes Zarządu świętochłowickiego szpitala.

Głównym narzędziem e-usług będzie Medyczny Portal Informacyjny (MPI), którego częściami składowymi będą usługi zarówno z zakresu rejestracji, jak i koordynacji procedur medycznych oraz administracyjnych. Wdrożone zostaną moduły dedykowane pacjentom (e-ankiety, e-załączniki, e-deklaracja POZ, e-zgody, e-powiadomienia, e-udostępnianie wyników) oraz personelowi (aplikacja mobilna e-obchód, e-zgłoszenie nowotworu złośliwego, e-Partner). Ponadto platforma umożliwiać będzie dwustronne telekonsultacje w formie video lekarz-lekarz oraz lekarz-pacjent. Zakres projektu obejmuje również zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia e-usług, w tym serwerów, komputerów i tabletów.

Kolejnym istotnym aspektem rozwiązań zakładanych w ramach projektu jest dostęp do danych dotyczących pacjenta, gwarantowany w ramach e-sług zarówno dla niego samego, jak i pozostałych jednostek medycznych, w których kontynuować lub równolegle prowadzić będzie diagnostykę, leczenie lub rehabilitację.

Realizacja projektu przyniesie następujące korzyści:

  • wzrost wykorzystania e-usług publicznych w obszarze zdrowia przez społeczeństwo, co pozwoli zbliżyć się do wartości wskaźnika na poziomie średniej UE,
  • ułatwienie dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, poprawa obiegu dokumentacji i informacji,
  • łatwiejszy dostęp do świadczeń medycznych dzięki skróceniu kolejek do lekarza,
  • znaczne skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do ważnych informacji dotyczących pacjenta,
  • zmniejszenie biurokracji oraz kosztów dzięki ograniczeniu liczby dokumentów papierowych i automatyzacji procesów,
  • poprawa bezpieczeństwa publicznego,
  • poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego,
  • poprawa jakości i dostępności do wysokiej jakości usług publicznych,
  • wzrost poziomu jakości życia na obszarze województwa śląskiego.

Daniel Beger, Prezydent Miasta Świętochłowice, wskazywał podczas spotkania w Sali Błękitnej, iż świętochłowicki szpital wymaga wielu nakładów, aby mógł stać się nowoczesną placówką medyczną. Jak mówił, to kolejny krok w stronę informatyzacji i cyfryzacji szpitala, niezwykle istotny zwłaszcza w dobie pandemii. Wskazując potrzebę rozwoju szpitala tak, aby był on postrzegany jako jedna z czołowych placówek w regionie, dziękował zarówno oceniającym projekt, jak i tym, które zaangażowały się w jego przygotowanie.

Wśród założeń funkcjonalnych projektowanych rozwiązań najważniejsze dotyczy maksymalizacji poziomu bezpieczeństwa pacjentów, gdzie momentem inicjującym proces gromadzenia, analizy i wykorzystywania danych jest e-rejestracja – od którego to momentu rozpoczyna się monitorowanie zarówno procedur medycznych, jak i fizycznej obecności pacjenta z wykorzystaniem technologii RFID oraz rozwiązań opartych o urządzenia mobilne.

Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego, zaznaczała w trakcie przekazania umowy, iż bardzo się cieszy, że projekt związany ze zwiększoną jakością usług medycznych będzie realizowany właśnie w Świętochłowicach. Jak podkreślała, oprócz kwestii związanych z usługami elektronicznymi, w projekcie ważny jest też sprzęt: 160 komputerów, nowe serwery, ponad 100 tabletów, które trafią w ręce personelu medycznego. W jej ocenie szpital w Świętochłowicach dołączył do grona innowatorów, ponieważ jako pierwszy w województwie realizować będzie m.in. e-obchód.

Podsumowując: wdrożenie projektu przyczyni się do poprawy jakości i dostępności do świadczenia opieki zdrowotnej, pozytywnie wpłynie na szybkość i skuteczność przeprowadzenia procesu obsługi pacjenta oraz znacząco zaważy na poprawie standardów w zakresie kompleksowości i integralności procesów diagnostyczno-terapeutycznych.

Więcej informacji na stronie ZOZ Świętochłowice.