Miasto

Stypendia dla świętochłowickich uczniów i studentów

W mijającym tygodniu Prezydent Daniel Beger wręczył 54 stypendia dla dzieci i młodzieży. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną spotkania w tym roku odbyły się w zmienionej formie.

Prezydent wręcza dyplom uczennicy

Z uwagi na trwającą w kraju pandemię COVID-19 tegoroczne wręczanie wyróżnień dla najzdolniejszych uczniów i studentów odbyło się w sposób odmienny niż w poprzednich latach. Były to spotkania z podziałem na grupy w poszczególnych szkołach oraz w Urzędzie Miejskim z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

W dniach od 23 do 26 listopada br. Prezydent Miasta Świętochłowice Pan Daniel Beger wraz z I Zastępcą Panem Sławomirem Pośpiechem odwiedzili świętochłowickie placówki oświatowe, aby wręczyć listy gratulacyjne i upominki wyróżnionym uczniom. W odniesieniu do studentów Prezydent Miasta osobiście wręczył wyróżnienia w siedzibie tut. Urzędu.

Tegoroczni laureaci Stypendium Prezydenta Miasta oraz wyróżnieni do Nagrody Prezydenta zostali rekomendowani przez komisje powołane stosownymi zarządzeniami. Komisja na podstawie sformułowanych zasad oceniała wnioski złożone z uwzględnieniem kryteriów takich jak: średnia ocen, znaczące osiągnięcia i sukcesy oraz publikacje prac własnych.

W roku 2020 r. Prezydent Miasta Świętochłowice przyznał 54 stypendia, tj.:

  • 42 uczniom/absolwentom szkół podstawowych,
  • 8 uczniom szkół ponadpodstawowych
  • 4 studentom.

Ponadto przyznano uczniowi szkoły podstawowej indywidualną nagrodę Prezydenta Miasta
w dziedzinie sportu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym.