Miasto

Rusza głosowanie na propozycje Budżetu Obywatelskiego 2020

Od 30 października można głosować na propozycje zadań złożone przez mieszkańców Świętochłowic do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Głosowanie trwa do dnia 6 listopada 2019 r.

Od 30 października można głosować na propozycje zadań złożone przez mieszkańców Świętochłowic do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Głosowanie trwa do dnia 6 listopada 2019 r. 
 
Po weryfikacji wszystkich wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach pozytywnie zaopiniowanych zostało 17 propozycji zadań. Głosować można za pomocą kart do głosowania, które należy pobrać w Punkcie Obsługi Mieszkańców tutejszego urzędu lub wydrukować (POBIERZ) oraz poprzez specjalny formularz internetowy (link znajduje się poniżej). Prawidłowo wypełnioną kartę (poza danymi głosującego należy wpisać numer zadania i dzielnicę) można złożyć w Urzędzie Miejskim w Punkcie Obsługi Mieszkańców lub w formie zeskanowanego dokumentu wysłać na adres e-mail budzetobywatelski@swietochlowice.pl
 
 
 
Propozycje na które można głosować:
 • LIPINY – Propozycja 1 – “Po chopsku czyli po naszemu” – zadanie społeczne
 • LIPINY – Propozycja 2 – “Złap czujkę czyli bezpieczne Lipiny” -zadanie społeczne
 • LIPINY – Propozycja 3 – “Kobiety w Centrum, czyli program aktywności dla kobiet z dzielnicy Lipiny” – zadanie społeczne
 • LIPINY – Propozycja 4 – “Remont, modernizacja i doposażenie obiektu Domu Sportu” – zadanie inwestycyjne
 • LIPINY – Propozycja 5 – “Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych” – zadanie inwestycyjne
 • CENTRUM – Propozycja 1 – “Ekran dźwiękochłonny” – zadanie inwestycyjne
 • CENTRUM – Propozycja 2 – “Strefa gier i zabaw podwórkowych przy SP4” – zadanie inwestycyjne
 • CENTRUM – Propozycja 3 – “Plac zabaw dla dzieci w skwerze Mijanka” – zadanie inwestycyjne
 • CENTRUM – Propozycja 4 – “Siłownia pod chmurką dla seniorów” – zadanie inwestycyjne
 • PIAŚNIKI – Propozycja 1 – “Miejsce wypoczynku z grillem na Skałce” – zadanie inwestycyjne
 • PIAŚNIKI – Propozycja 2 – “Bezpieczny szkolny przystanek przy SP1” – zadanie inwestycyjne
 • CHROPACZÓW – Propozycja 1 – “Modernizacja i oświetlenie alejki w Lasku Chropaczowskim” – zadanie inwestycyjne
 • CHROPACZÓW – Propozycja 2 – “Modernizacja placu zabaw przy ul. Kościelnej w Chropaczowie” – zadanie inwestycyjne
 • ZGODA – Propozycja 1 – “Czas na Książkę – organizacja cyklu spotkań autorskich w bibliotece Centralnej MBP” – zadanie społeczne
 • ZGODA – Propozycja 2 – “Czytajmy na Zgodzie – zakup nowości książkowych do Biblioteki Centralnej MBP” – zadanie społeczne
 • ZGODA – Propozycja 3 – “Ogród Sport to zdrowie przy PM4” – zadanie inwestycyjne
 • ZGODA – Propozycja 4 – “Zielona Terapia – ogród sensoryczny przy PM11” – zadanie inwestycyjne
REGULAMIN GŁOSOWANIA POPRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

§ 1. Głosowanie na propozycje zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 poza tradycyjną metodą odbywa się także za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej swietochlowice.glosowaniaobywatelskie.pl.
§ 2. Osoba głosująca za pośrednictwem dedykowanej platformy podaje swoje dane:
 1. imię i nazwisko
 2. adres zamieszkania
§ 3. Warunkiem uznania głosu za ważny jest podanie w formularzu prawidłowego numeru PESEL
§ 4. Podanie numeru PESEL jest dobrowolne. Jego podanie ma na celu identyfikację użytkownika. Natomiast jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości głosowania poprzez formularz elektroniczny i koniecznością złożenia karty do glosowania w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w punkcie obsługi mieszkańców, w formie zeskanowanego dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres budzetobywatelski@swietochlowice.pl.
§ 5. Każda osoba głosująca może oddać jeden głos na wybrany projekt.
§ 6. Głosowanie poprzez formularz elektroniczny jest możliwe z dowolnego komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu.
 
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:
 1. Administratorem danych po wpłynięciu ich do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach jest Prezydent Miasta Świętochłowice z siedzibą w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54, e-mail: um@swietochlowice.pl;
 2. Prezydent Miasta Świętochłowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@swietochlowice.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Świętochłowice (art. 6 ust. 1 lit. E RODO);
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach archiwizacji;
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu oceny zadania do Budżetu Obywatelskiego;
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.