Miasto

Rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli miejskich odbywa się w terminie od 2 do 16 marca 2020 roku za pomocą systemu elektronicznego.

Rekrutacja do przedszkoli miejskich odbywa się w terminie od 2 do 16 marca 2020 roku za pomocą systemu elektronicznego. 

Nabór na rok szkolny 2020/2021 prowadzony jest na wolne miejsca w przedszkolu, dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku, przy czym może przystąpić do naboru dopiero w rekrutacji uzupełniającej.

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkoli miejskich nie biorą  udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, do którego aktualnie dziecko uczęszcza w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. 21.02.2020 r. do 28.02.2020 r. Brak złożonej we wskazanym terminie deklaracji będzie równoznaczne z rezygnacją   z miejsca w przedszkolu.

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2020/2021, tak jak w poprzednich latach,  odbywa się za pomocą systemu elektronicznego NABO. Elektroniczny serwis rekrutacyjny będzie dostępny od 21 lutego 2020 r.- przeglądanie ofert przedszkoli. Otwarcie etapu rekrutacji -„wypełnianie wniosków”, „logowanie się” – od 2 marca 2020 r. Wszytskie szczegóły odnośnie rekrutacji znajdują się na poniższej stronie.

W celu zapisania dziecka do przedszkola po raz pierwszy należy wypełnić elektronicznie wniosek poprzez bezpośrednie zalogowanie pod adresem

przedszkola-swietochlowice.nabory.pl

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru – ustawowe i lokalne. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Świętochłowice. Jeżeli liczba kandydatów spełniających warunek, o którym mowa powyżej, jest większa niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • dziecko, którego oboje rodzice pracują zawodowo/studiują w systemie stacjonarnym
 • dziecko wychowywane przez samotnego rodzica pracującego zawodowo/studiującego w systemie stacjonarnym;
 • dziecko, którego rodzeństwo jest w obecnym roku szkolnym wychowankiem przedszkola, do którego składa wniosek;
 • dziecko, dla którego  wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym miejscu zamieszkania;
 • dziecko mieszka na terenie obwodu szkoły podstawowej, który obejmuje przedszkole, do którego składa się wniosek;
 • dziecko, które korzysta  z opieki żłobkowej.

Wyniki rekrutacji będą znane 27 marca 2020 roku.