Miasto

Remediacja stawu Kalina – dialog techniczny

Gmina Świętochłowice w styczniu ogłosiła dialog techniczny w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: „Realizacja, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności. Weźmie w nim udział 8 podmiotów.

Gmina Świętochłowice w styczniu ogłosiła dialog techniczny w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: „Realizacja, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności. Weźmie w nim udział 8 podmiotów.

Celem dialogu jest uzyskanie wiedzy i informacji w zakresie niezbędnym do właściwego przygotowania kolejnego planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia postanowień przyszłej umowy, doradztwo z podmiotami zdolnymi do realizacji przedmiotu planowanego zamówienia, oszacowanie czasu potrzebnego na realizację przedmiotu zamówienia.

W odpowiedzi na ogłoszenie o dialogu technicznym zgłosiło się 15 podmiotów. Do udziału w dialogu zaproszono 8 z nich. Będzie on prowadzony w formie wymiany korespondencji w postaci  elektronicznej i ewentualnych indywidualnych spotkań z zaproszonymi uczestnikami.

Planowany termin zakończenia dialogu to koniec lutego 2019 r.