Miasto

Radni przyjęli bonifikatę z tytułu wykupu mieszkań

Wykup mieszkań z 85-procentową lub 50-procentową ulgą to najważniejsza uchwała podjęta przez radnych podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej. Głosowanie nad uchwałą przyjmującą program postępowania naprawczego zostało przełożone na poniedziałek.

Wykup mieszkań z 85-procentową lub 50-procentową ulgą to najważniejsza uchwała podjęta przez radnych podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej. Głosowanie nad uchwałą przyjmującą program postępowania naprawczego zostało przełożone na poniedziałek.

Piątkowa (26 kwietnia) sesja rozpoczęła się z kilkugodzinnym opóźnieniem, spowodowanym przedłużającym się wspólnym posiedzeniem komisji obradującej nad wprowadzeniem Programu Postępowania Naprawczego.

Ostatecznie radni wraz z prezydentem Begerem zdecydowali o przeniesieniu debaty i samego głosowania na sesję nadzwyczajną, która odpędzie się w najbliższy poniedziałek (29 kwietnia). Po wysłuchaniu sprawozdania prezydenta miasta za okres międzysesyjny radni zdecydowali o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skarg radnych Bartosza Karcza i Dawida Kostempskiego, dotyczących wygaszenia ich mandatów. Następnie prezydent przedstawił uchwałę w sprawie określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Gminy Świętochłowice na 2019 rok”, która została przyjęta.

Jednym z najważniejszych punktów piątkowej sesji było przyjęcie uchwały w sprawie zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świętochłowice w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców. Zgodnie z podjętą dzisiaj uchwałą bonifikata od jednorazowej zapłaty na podstawie wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę wynosić będzie odpowiednio:

  • 85% – w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców, którzy posiadają umowę najmu na okres dłuższy niż trzy lata;
  • 50% – w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców, którzy posiadają umowę najmu na okres krótszy niż trzy lata;

Takie same wartości bonifikaty dotyczą lokali mieszkalnych będących własnością Gminy i znajdujących się w budynkach będących jej częściową własnością (Wspólnoty Mieszkaniowe). Warto pamiętać, sprzedaż lokali nie może nastąpić na rzecz najemców zalegających z opłatami z tytułu najmowanego lokalu wobec gminy lub zarządcy.

Jak podkreślał wiceprezydent Sławomir Pośpiech wysokość bonifikaty jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami obecnych najemców, bardzo często inwestujących wcześniej własne środki finansowe w remonty i modernizacje lokali a oczekiwaniami gminy odnośnie pozyskania dodatkowych środków finansowych, które zostaną wykorzystane na remonty i nowe inwestycje mieszkaniowe.

Miejscy radni przyjęli także program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Miasta Świętochłowice w 2019 roku.

Zapraszamy już teraz na poniedziałkową nadzwyczajną sesje Rady Miejskiej, która rozpocznie się planowo o godzinie 16:00.