Miasto

Radni powołali Młodzieżową Radę Miejską

Podczas XXIII posiedzenia Rady Miejskiej radni zdecydowali między innymi o podjęciu uchwały powołującą Młodzieżową Radę Miejską. Nad uchwałą budżetową głosowanie odbędzie się 30 grudnia.

Podczas XXIII posiedzenia Rady Miejskiej radni zdecydowali między innymi o podjęciu uchwały powołującą Młodzieżową Radę Miejską. Nad uchwałą budżetową głosowanie odbędzie się 30 grudnia.

XXIII sesja Rady Miejskiej odbyła się w poniedziałek, 23 grudnia br., lecz została przerwa do 30 grudnia. W pierwszej części obrad uczestniczyło 20 radnych. Po wysłuchania sprawozdania prezydenta Daniela Begera za okres międzysesyjny radni przyjęli wiele uchwał, które dotyczyły między innymi:

  • zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.
  • ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
  • zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Świętochłowicach.
  • zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Świętochłowicach.

Najwięcej dyskusji (pozytywnej) wzbudziła uchwała dotycząca powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej. Radni zgodnie zauważyli, że jest to słuszny kierunek działań i jednogłośnie zagłosowali za powołaniem Rady Młodzieżowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej, Zbigniew Nowak, poprosił o przerwę w obradach tuż przed rozpoczęciem debaty nad uchwałami związanymi z budżetem na 2020 rok. Radni ostatecznie zdecydowali się na przerwę, która potrwa do 30 stycznia (poniedziałek), kiedy to sesja zostanie wznowiona o godzinie 17:30.