Miasto

Radni kolejny raz pochylą się nad programem naprawczym

W czwartek, 2 maja, radni Rady Miejskiej pochylą się nad planem naprawczym. Nie uchwalenie programu może skutkować odwołaniem organów gminy, tj. Prezydenta Miasta oraz Rady Miejskiej.

W czwartek, 2 maja, radni Rady Miejskiej pochylą się nad planem naprawczym. Nie uchwalenie programu może skutkować odwołaniem organów gminy, tj. Prezydenta Miasta oraz Rady Miejskiej.

Prezydent Świętochłowic, Daniel Beger, we wtorek 30 kwietnia odbył spotkanie z Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz otrzymał opinie prawne, które jednoznacznie potwierdzają, że nie wprowadzenie Programu Naprawczego skutkuje odwołaniem organów gminy, tj. Prezydenta Miasta oraz Rady Miejskiej.

2 maja radni Rady Miejskiej ponownie pochylą się więc nad Programem Postępowania Naprawczego. Po konsultacji z radnymi Rady Miejskiej w dokumencie wprowadzono kilka zmian.

Z wykazu przedsięwzięć oszczędnościowych (załącznik nr 3 do Programu Postępowania Naprawczego) wycofane zostały działania:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach – likwidacja dwóch stanowisk pracy w Ośrodku Wsparcia Rodzin “Tęcza”
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach – zlecenie zakupu posiłków w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu” i w związku z tym zlikwidowanie 2 etatów pracy.

Nowy plan naprawczy, który zostanie przedstawiony na czwartkowej sesji Rady Miejskiej zakłada dodatkowo, likwidację stanowiska jednego zastępcy prezydenta miasta oraz zmniejszenie budżetu celowego, którym dysponuje Prezydent Miasta o 150 tys. złotych.

Termin wyznaczony przez Regionalną Izbę Obrachunkową na uchwalenie Programu Postępowania Naprawczego mija za 3 dni. Z dokumentów, które otrzymał Prezydent Daniel Beger wynika, że w przypadku nieuchwalenia programu Regionalna Izba Obrachunkowa nie ma żadnych kompetencji do ustalania Programu Postępowania Naprawczego nawet w sytuacji, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie opracuje takiego programu po wezwaniu przez kolegium izby.

“W przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu w jednostce samorządu terytorialnego można zawiesić jej organy i ustanowić zarząd komisaryczny, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym albo ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, z wyłączeniem wezwania organów jednostki do niezwłocznego przedłożenia programu poprawy sytuacji. W tym przypadku program postępowania naprawczego jest niezwłocznie opracowywany i przedstawiony do zaopiniowania regionalnej izbie obrachunkowej przez komisarza rządowego.” – mówi art. 240a ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) przywołany przez adwokata Dominika Kurczaba w przesłanej prezydentowi opinii prawnej.