Miasto

Propozycja wysokości bonifikat trafi pod obrady Rady Miejskiej

W 2018 roku weszła w życie ustawa, która przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r. Radzie Miejskiej podczas najbliższej sesji przedstawiona zostanie propozycja wysokości bonifikat przy wnoszeniu opłaty przekształceniowej.

W 2018 roku weszła w życie ustawa, która przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r. Radzie Miejskiej podczas najbliższej sesji przedstawiona zostanie propozycja wysokości bonifikat przy wnoszeniu opłaty przekształceniowej.

Przekształceniem objęte są grunty zabudowane na cele mieszkaniowe. W przypadku miast i gmin oraz należących do nich gruntów, ustawodawca pozostawił władzom samorządowym wybór dotyczący decyzji o udzieleniu bonifikat przy wnoszeniu opłaty przekształceniowej i ich wysokości. Bonifikaty przysługują z tytułu wnoszenia opłat jednorazowych, co oznacza, ze nie będą one obowiązywały przy rozkładaniu opłaty na raty.

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, radnym przedstawiona zostanie do zatwierdzenia propozycja udzielenia 50-procentowej bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. W przypadku opłat wnoszonych w kolejnych latach po przekształceniu – bonifikata wynosić będzie odpowiednio 30, 20 i 10 procent. Warto podkreślić, że udzielenie i wysokość bonifikaty ma wpływ nie tylko na uchwałę budżetową, ale także na Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Świętochłowice.

Przygotowana przez władze miasta propozycja uwzględnia zarówno potrzebę poprawy krótkookresowej płynności finansowej miasta, jak i stan finansów miasta w perspektywie długofalowej.