Miasto

Prezydent i radni z mniejszym wynagrodzeniem

Podczas XIV sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwały, które powodują, że wynagrodzenie Prezydenta Miasta oraz radnych zostają obniżone o 10%.

Podczas XIV sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwały, które powodują, że wynagrodzenie Prezydenta Miasta oraz radnych zostają obniżone o 10%. 

Na początku sesji przedstawiono informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku. Zaprezentowano także ocenę stanu sanitarnego miasta oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Bartosza Karcza.

Kolejne uchwały dotyczyły zmian świętochłowickich szkołach:

  • włączenie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Świętochłowicach do Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach;
  • zmiana nazwy Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Świętochłowicach;
  • plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świętochłowice oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, a także plan sieci publicznych szkół podstawowych;

Radni podjęli także kilka uchwał porządkowych dotyczących odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice.

Najważniejsze uchwały zostały podjęte na końcu sesji. Radni przegłosowali uchwałę, która zmniejsza wynagrodzenia radnych o 10% – jest to następstwo przyjęcia programu naprawczego.

Ostatnia uchwała dotoczyła zmniejszenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta także o 10%. Na sesji Daniel Beger mówił: „Nie jestem tutaj od tego, aby odnosić jakieś zyski. Nie traktuje tego stanowiska jako odskoczni do tego, żeby wejść na wyższy poziom w sferze finansowej. Przyszedłem tutaj po to żeby próbować to miasto naprawić i jeżeli Państwo mi pozwolicie i będziecie dalej podtrzymywali tą chęć pomocy zwłaszcza przy kolejnych decyzjach związanych z przyjmowaniem programu naprawczego, to uda mi się to osiągnąć”. Radni przyjęli uchwałę 15 głosami za przy 2 wstrzymujących.