Miasto

Odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

16 listopada odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej Świętochłowic. Była to sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek prezydenta miasta. Radni zdecydowali m.in. o przedłużeniu terminów spłaty obligacji wyemitowanych w latach 2012-2014 oraz głosowali ws. wysokości niektórych podatków na rok 2021.

W związku z epidemią koronawirusa sesja odbyła się w systemie hybrydowym – 16 radnych znajdowało się w sali sesyjnej, natomiast 5 radnych łączyło się za pomocą wideokonferencji.

W latach 2011-2018 miasto Świętochłowice wyemitowało obligacje łącznie na kwotę 71,8 mln zł, a spłaciło w tym okresie zaledwie 3️7,5 mln zł. Na kolejne lata do spłaty pozostało 44,3 mln zł. Decyzją radnych dojdzie do przesunięcia w czasie spłaty tych obligacji.

W Wieloletnim Planie Finansowym (WPF) doszło do zmian polegających na urealnieniu terminów i kwot realizacji inwestycji drogowych, tj. przebudowy ul. Katowickiej, remontu ul. Łagiewnickiej i zjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej wraz z przebudową ul. Przemysłowej. Jak przekazał radnym prezydent miasta Daniel Beger, dwie ostatnie inwestycje uzyskały zatwierdzenie przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, teraz trafią do ministerstwa i następnie do podpisu przez Prezesa Rady Ministrów. Z WPF wykreślono projektu rozbudowy Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach w związku z informacją, iż przygotowany wiosną tego roku wniosek nie znalazł się na liście projektów do dofinansowania. Władze miasta zadeklarowały podjęcie rozmów z władzami wojewódzkimi, aby inwestycja ta mogła być rozpoczęta w 2022 roku. W WPF umieszczono za to zadanie pn. “Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego na terenie OSiR Skałka” w związku z planowaną budową pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią na tzw. żwiroku. W wieloletnim planie zaktualizowano także kwoty oraz terminy na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, o który miasto stara się od 2016 roku, ale dopiero w roku bieżącym, został właściwie przygotowany wniosek i uzyskano dofinansowanie.

Miejscy radni zajęli się także zawsze wywołującą sporo emocji sprawą ustalenia kwot podatków od nieruchomości oraz środków transportu. Wnioskodawcy argumentowali, że podobnie, jak w roku ubiegłym, przyjęte muszą być maksymalne stawki. Takie samo stanowisko wyraża większość gmin w Metropolii, co wynika m.in. z mniejszych od planowanych w tym roku wpływów z podatku PIT. Przyjęto takie rozwiązanie w stosunku do kwot podatków od środków transportu. Na wniosek prezydenta głosowanie ws. podatków od nieruchomości zdjęto z porządku obrad. Projekt skierowany będzie do dalszych analiz i konsultacji.

Nie zyskał akceptacji radnych projekt przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Lokalowej trzech nieruchomości zlokalizowanych w Świętochłowicach, co miało na celu podwyższenie kapitału przedsiębiorstwa i uzdrowienie jego sytuacji finansowej pozwalającej na budowę filara komercyjnego.

Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin Chorzów, Świętochłowice i Katowice w celu wyznaczenia aglomeracji Chorzów-Świętochłowice w zakresie wodno-ściekowym.