Miasto

Możesz otrzymać dotację do zmiany systemu ogrzewania

Miasto Świętochłowice udziela dotacji z budżetu miasta do zmiany systemu ogrzewania na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej. Ubiegać się o nią mogą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców.

Miasto Świętochłowice udziela dotacji z budżetu miasta do zmiany systemu ogrzewania na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej. Ubiegać się o nią mogą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców.

Co jest dofinansowywane?

  • Likwidacja pieca kaflowego, pieca metalowego lub kotła węglowego bez certyfikatu na “znak bezpieczeństwa ekologicznego” i przyłączenie się do sieci cieplnej;
  • Likwidacja pieca kaflowego, pieca metalowego, lub kotła węglowego bez certyfikatu na “znak bezpieczeństwa ekologicznego” i zastosowanie niskoemisyjnych kotłów węglowych spełniajacych minimum standard emisyjny zgodny z 5-klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 (co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji lub inną upoważnioną jednostkę akredytacyjną);
  • Likwidacja pieca kaflowego, pieca metalowego lub kotła węglowego bez certyfikatu na “znak bezpieczeństwa ekologicznego” i zastosowanie kotłów gazowych, kotłów elektrycznych, pieców akumulacyjnych, kotłów na olej opałowy lub pomp ciepła
  • Docieplenia w budynkach wielorodzinnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Jaka jest wysokość dotacji?

W przypadku prowadzenia przez właściciela (zarządcę) nieruchomosci lub wspólnotę mieszkaniową modernizacji w całym obiekcie:

  • do 50% kosztów zakupu niskoemisyjnego kotła węglowego, lecz nie wiecej niż 5000 zł;
  • do 80% kosztów zakupu urządzenia grzewczego, lecz nie więcej niż 7000 zł w przypadku zastosowania kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub kosztów włączenia do sieci cieplnej;
  • w przypadku wykonania docieplenia budynku wielorodzinnego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków do 36000 zł. W przypadku budynków, w których znajduje się do 5 lokali mieszkalnych dotacja wyniesie 12000 zł, do 10 lokali 24000 zł, powyżej 10 lokali mieszkalnych do 36000 zł.

W przypadku prowadzenia przez właściciela (najemców) modernizacji w pojedynczych lokalach mieszkalnych lub domkach jednorodzinnych

  • do 50 % kosztów zakupu, lecz nie więcej niż 2800 zł w przypadku zastosowania pomp cieplnych
  • do 50 % kosztów zakupu niskoemisyjnego kotła węglowego, lecz nie więcej niż 1700 zł
  • do 80 % kosztów zakupu urządzenia grzewczego, lecz nie więcej niż 2500 zł, w przypadku zastosowania kotła gazowego, olejowego, elektrycznego, innych urządzeń elektrycznych lub kosztów włączenia do sieci cieplnej

Więcej informacji na temat dotacji udziela Referat Środowiska (pokój 302 Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, nr tel. 32 3491-882)