Miasto

Działania zapobiegawcze związane z koronawirusem SARS-Cov-2

Odwołane zajęcia w szkołach oraz imprezy miejskie i kulturalne, zamknięte urzędy i instytucje miejskie, wstrzymana możliwość odwiedzin w szpitalu – to działania zapobiegawcze związane z SARS-Cov-2, czyli tzw. koronawirusem. Czytaj o szczegółach.

Odwołane zajęcia w szkołach oraz imprezy miejskie i kulturalne, zamknięte urzędy i instytucje miejskie, wstrzymana możliwość odwiedzin w szpitalu – to działania zapobiegawcze związane z SARS-Cov-2, czyli tzw. koronawirusem.

Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. W trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny Prezydent Miasta Świętochłowice Daniel Beger wydał szereg zaleceń, które przedstawiamy poniżej wraz z ogólnymi zaleceniami służb sanitarnych.

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski w Świętochłowicach podjął środki mające na celu ograniczenie ryzyka rozpowszechniania się koronawirusa. Obostrzenia obowiązują od poniedziałku, 16 marca, do odwołania:

 • Urząd Miejski w Świętochłowicach będzie zamknięty dla klientów.
 • Sprawy bieżące załatwiane będą drogą mailową lub telefoniczną. Więcej informacji TUTAJ.
 • Uruchomiono Centrum Informacji Miejskiej, w którym telefonicznie będzie można uzyskać podstawowe informacje na temat funkcjonowania miasta i instytucji miejskich. Więcej informacji TUTAJ.
 • W sprawach pilnych, wymagających osobistego i niezwłocznego stawiennictwa, wizyty w urzędzie będą możliwe po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem urzędu.
 • Osoby nieumówione nie zostaną obsłużone.
 • Wpłaty należy regulować przelewami bankowymi.
 • Zaplanowane spotkania prezydenta i jego zastępców z mieszkańcami są odwołane. Informacja o nowych terminach zostanie przekazana niezwłocznie.
 • Nie będą się także odbywały dyżury radnych. Kontakt z radnymi będzie odbywać się za pośrednictwem Kancelarii Rady Miejskiej – tel. 32 3491 832 e-mail krm@swietochlowice.pl
 • Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i usługi nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wykonywane będą wyłącznie przez telefon 32 3491-846 lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail).
 • Ograniczono liczbę osób biorących udział w składaniu oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywlinego.

EDUKACJA

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 i 13 marca to dni przejściowe, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a działania opiekuńcze. 

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół. Od poniedziałku, 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Zawieszenie dotyczy funkcjonowania szkół, przedszkoli oraz placówek pracy pozaszkolnej. Wszystkie szkolne spotkania, imprezy, zebrania, zajęcia pozalekcyjne od 12 marca włącznie zostają odwołane.

Świętochłowickie placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: żłobki publiczne i niepubliczne oraz kluby dziecięce, będą zamknięte od 12 marca do odwołania.

Więcej informacji TUTAJ.

Zmieniono zasady oraz wydłużono termin potwierdzania przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola. Tym samym pozostałe terminy rekrutacji uległy przesunięciu. Więcej informacji TUTAJ.

KULTURA

Dla bezpieczeństwa mieszkańców odwołane zostały nadchodzące wydarzenia m.in. dzisiejsze inauguracyjne posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świętochłowicach oraz kolejne debaty oświatowe, które miały mieć miejsce 12, 17 i 19 marca. Zawieszeniu ulegają również zajęcia prowadzone w Sekcji Aktywności Lokalnej i Świetlicy Środowiskowej Promyk działających w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej, a także zajęcia w ramach Centrum Wsparcia Seniora. Z kolei w dziennym domu pobytu Senior+ wydawane będą wyłącznie posiłki.

Przełożone zostają również szkolenia dla przedsiębiorców, VII Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki OTYLIADA’2020 oraz konferencja profilaktyczna #Świętochłowice bez nałogów, która miała się odbyć 17 marca. Zawieszeniu ulegają również zajęcia prowadzone w Centrum Kultury Śląskiej i Młodzieżowym Domu Kultury. Odwołane są też wszystkie wydarzenia organizowane przez CKŚ. Od 12 marca niedostępne dla zwiedzających jest Muzeum Powstań Śląskich oraz Wieże KWK Polska. Ponadto przesunięte w czasie zostaną wiosenne spotkania Prezydenta Miasta z mieszkańcami, które planowane były na przełom marca i kwietnia.

SPORT

Od 12 marca (czwartek) zawieszone zostaje działanie obiektów sportowych OSiR Skałka – basen miejski, kąpielisko miejskie, siłownia, squash, Orlik oraz Dom Sportu w Lipinach. O wznowieniu działania będziemy informować.

W związku z rekomendacją Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ograniczenia jego skutków zdrowotnych i społecznych, zaleca się podmiotom prowadzącym i organizującym działalność w zakresie sportu, odwołanie wszystkich imprez i zajęć sportowych

POLITYKA SPOŁECZNA, POMOC SPOŁECZNA

Prezydent Świętochłowic Daniel Beger wystosował apel do wszystkich stowarzyszeń i organizacji o nieorganizowanie wszelkiego rodzaju imprez i spotkań. Więcej informacji TUTAJ

Zalecenia:

 • Ograniczenie spotkań, zajęć, imprez dla seniorów, w tym w szczególności zawieszenie działalności klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku, zajęć sportowych dla seniorów.
 • Wstrzymanie odwiedzin w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej.
 • Ograniczenie do minimum wyjść na zewnątrz, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podopiecznych z publicznych i niepublicznych domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, mieszkań chronionych, placówek dla bezdomnych, innych placówek całodobowych pomocy społecznej.
 • W przypadku kwestii dotyczących pomocy społecznej należy kontaktować się z OPS Świętochłowice, tel. 32 245 51 04.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach informuje:
 • wszelkie zgłoszenia dotyczące udzielania pomocy przyjmowane są wyłącznie w formie telefonicznej,
 • w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wywiadu,
 • wszystkie zasiłki będą przekazywane za pośrednictwem poczty lub na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego,
 • wszystkie decyzje administracyjne będą wysyłane za pomocą operatora pocztowego,
 • kasa Ośrodka od 16.03.2020 r. do odwołania będzie nieczynna,
 • wnioski oraz niezbędne dokumenty do ich rozpatrzenia można wrzucać do skrzynek umieszczonych na budynkach OPS przy ul. Katowickiej 35, ul. Bytomskiej 8, ul. Wallisa 4 oraz Plebiscytowej 3 (skrzynki będą opróżniane dwa razy dziennie przed godz. 8.00 i przed godz. 15.00 od poniedziałku do piątku),
 • jeżeli istnieje taka możliwość wnioski należy składać drogą elektroniczna lub drogą pocztową.
Więcej informacji TUTAJ.
 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach:

 • ogranicza aktywność poza terenem placówki przez osoby w nim zamieszkujące, tylko do sytuacji tego wymagających.
 • w celu maksymalnego ograniczenia przebywania na terenie placówki osób na co dzień w niej niezamieszkujących, zawiesza formy wsparcia świadczone w formie ambulatoryjnej, w tym spotkania uczestników grupy korekcyjno-edukacyjnej.
  w przypadkach konieczności zapewnienia wsparcia osobom nie przebywającym w placówce, a wymagającym pilnej pomocy, np. w formie poradnictwa, o ile to możliwe prosi o zastąpienie kontaktu osobistego kontaktem telefonicznym lub mailow.
 • w przypadkach konieczności zapewnienia wsparcia osobom nie przebywającym w placówce, a wymagającym pilnej pomocy, np. w formie poradnictwa, o ile to możliwe prosi o zastąpienie kontaktu osobistego kontaktem telefonicznym lub mailowym.

Na mocy Polecania nr 42/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2020 roku czasowo zawieszono działalność, na terenie województwa śląskiego, w terminie od 26 marca  2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.:

 • placówek wsparcia dziennego,
 • centrów integracji społecznej,
 • klubów integracji społecznej,
 • dziennych domów i klubów seniora,
 • środowiskowych domów samopomocy,
 • warsztatów terapii zajęciowej.

ZDROWIE

W Zespole Opieki Zdrowotnej wprowadzono środki zapobiegawcze w postaci wstrzymania odwiedzin pacjentów oraz organizowania praktyk. Informujemy także, że w świętochłowickim szpitalu nie stwierdzono przypadku zarażenia kornawirusem. Więcej informacji TUTAJ

INSTYTUCJE MIEJSKIE

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej od dnia 13 marca 2020 r. ogranicza bezterminowo bezpośrednią obsługę klienta w Spółce i podległych Administracjach. Wszelkie sprawy należy zgłaszać za pomocą komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub pocztą tradycyjną.

 • Powiatowy Urząd Pracy od dnia 16 marca 2020 r,. godz. 07:00 do odwołania zawiesza obsługę bezpośrednią klientówWszelkie sprawy należy zgłaszać za pomocą komunikacji elektronicznej lub drogą telefoniczną. Więcej informacji TUTAJ.

SŁUŻBY MUNDUROWE

 • Policja – przyjmowanie skarg i wniosków ograniczone do zgłoszeń telefonicznych oraz e-mail; ograniczona została możliwość korzystania z alkomatu znajdującego się w Komendzie Miejskiej Policji;

 • Straż Miejska – ograniczone zostało przyjmowanie mieszkańców w budynku przy ul. Katowickiej 54a – wszelkie sprawy należy zgłaszać za pomocą numeru telefonu 32 3491-971 lub elektronicznie sm-dyzurny@swietochlowice.pl; Strażnicy Miejscy zawieszają kontrole porządku publicznego w komunikacji miejskiej, natomiast wzmożone zostały kontrole młodzieży pod względem zachowania porządku publicznego; ograniczone do minimum kontrole spalania.

 • Straż Pożarna – ograniczono przebywanie osób postronnych w budynku komendy; na wejściu prowadzone są kontrole temperatury ciała; odwołane zostały wszelkie ćwiczenia i wyjścia zewnętrzne strażaków.

 • kwalifikacja wojskowa mężczyzn oraz kobiet, która miała odbyć się w dniach od 30 marca 2020 r. do 7 kwietnia 2020 r. nie odbędzie się na terenie miasta Świętochłowice; wezwania, które poszczególne osoby dostały lub dopiero dostaną tracą ważność

INNE

 • Od 16 marca nie kursuje linia autobusowa 102. Więcej informacji TUTAJ.
 • Od 19 marca Koleje Śląskie ograniczyły liczbę kursów. Więcej informacji TUTAJ.
 • Od 20 marca zmiany w sygnalizacji świetlnej dla pieszych. Więcej informacji TUTAJ.
 • Od 23 marca zmiany w komunikacji tramwajowej. Więcej informacji TUTAJ.

DODATKOWE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE POZWALAJĄCE MINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZARAŻENIA:

 • Apelujemy o częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem przez 30 sekund oraz unikanie dotykania ust, oczu i nosa.
 • Apelujemy o unikanie dużych skupisk ludzi, miejsc publicznych. W szczególności zalecenie to dotyczy seniorów, dzieci i osób, które cierpią na inne choroby wpływające na osłabienie odporności.
 • Apelujemy o regularne dezynfekowanie telefonów komórkowych.
 • Apelujemy do mieszkańców o niekorzystanie z suszarek do rąk w toaletach (w miejscach publicznych, centrach handlowych itp.) – a jednocześnie apelujemy do gospodarzy obiektów o wyłączenie tych urządzeń.
 • W przypadku stwierdzenia u siebie objawów, które mogą przypominać objawy koronawirusa (głównie: gorączka, suchy kaszel, duszności, bóle mięśni) należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (kontakt telefoniczny: pn – pt od godz. 7.00 do godz. 15.00 tel: 32 241-24-95 oraz 32 241-24-95; całodobowa infolinia: 692 180 830). Na podstawie rozmowy i oceny indywidualnej sytuacji zostaną podjęte decyzje co do dalszych działań. Kontaktować powinny się także osoby wracające z krajów, w których istnieją zwiększone ogniska koronawirusa (w szczególności: Chiny, Włochy, Francja, Niemcy, Iran, Korea Południowa, Hiszpania, USA, Szwajcaria, Japonia, Norwegia, Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwecja, Austria).
 • Apelujemy do organizatorów zgromadzeń publicznych, by w miarę możliwości odwoływali tego typu wydarzenia.
 • Apelujemy do zarządców budynków mieszkalnych, obiektów komercyjnych i biurowych o zwiększenie częstotliwość mycia/dezynfekowania elementów często dotykanych przez ludzi (np. poręcze, klamki itp.).
 • Apelujemy o załatwianie wszelkich spraw (urzędowych, zawodowych, osobistych) w miarę możliwości – telefonicznie lub drogą elektroniczną (mail, telekonferencja).
 • W zakresie bieżących informacji apelujemy o korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł – są to m.in. ogłoszenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl/koronawirus). W Internecie rozpowszechnianych jest wiele nieprawdziwych informacji, które pozostają w sprzeczności z faktami naukowymi.
 • Noszenie maseczek jest uzasadnione wyłącznie w przypadku osób chorych, które kaszlą i kichają (maseczka pozwala ograniczyć rozpowszechnianie się wirusa). Zdrowe osoby nie powinny nosić maseczek.

O ewentualnych dalszych działaniach informować będziemy na bieżąco.

Wszelkie sprawy należy zgłaszać za pomocą komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub pocztą tradycyjną.